SEARCH RESULTS for us-classification-codes:*013*

Showing 1 to 20 of 368,327 results

Mark Owner Class(es) Filing Date Serial No
COMFREY Shenzhen Liou Pade Trading Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473728
HINZJX Zhaojianxiang

Intl: (020) Furniture and articles not otherwise classified

US: 002; 013; 022; 025; 032; 050;

23-Jun-2022 97473724
GIBSONLITE Sanya Tianya District Fanchuangda Trading Co., Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473720
WEKIWGOT Shenzhen Junhao Technology Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473719
MALLABYLAMMA Huizhou City Chia Seed Trading Company Limited

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473704
SUGSUGME Guangzhou Lingli Technology Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473709
SIMPLIFIED Emily Ley Paper, Inc.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473703
REEZEIVI Lisiwei Home Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Intl: (020) Furniture and articles not otherwise classified

US: 002; 013; 022; 025; 032; 050;

23-Jun-2022 97473708
SANQUERME Yongkang Baoxi Industry and Trade Co., Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473698
TYELIHOUSE Henan Wubaokun Supply Chain Management Co., Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473672
LUKEUKIO Ningbo Xindefeng Supply Chain Co., Ltd. 

Intl: (007) Machinery

US: 013; 019; 021; 023; 024; 031; 034; 035;

23-Jun-2022 97473680
PIACOLNIC Pusi Electronic Commerce (Guangzhou) Co., Ltd.

Intl: (021) Housewares and glass

US: 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050;

23-Jun-2022 97473688
KENDVPAM Lvliang Lihang Trading Co., Ltd.

Intl: (020) Furniture and articles not otherwise classified

US: 002; 013; 022; 025; 032; 050;

23-Jun-2022 97473671
AIMYLED Jia, Jinpeng

Intl: (020) Furniture and articles not otherwise classified

US: 002; 013; 022; 025; 032; 050;

23-Jun-2022 97473649
UAIKIEA Zhang, Xiaodan

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473660
DEKHAOXE Wang, Zhijie

Intl: (020) Furniture and articles not otherwise classified

US: 002; 013; 022; 025; 032; 050;

23-Jun-2022 97473656
BESWORTA Kaiping Nuoyou Sanitary Ware TechnologyCo., Ltd.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473641
TANGREN MARINE Qingdao Tangren Impression Industry & Trade Co., Ltd.

Intl: (006) Metal goods

US: 002; 012; 013; 014; 023; 025; 050;

23-Jun-2022 97473640
FULL OUT FOR YOU Mark Faris

Intl: (009) Electrical and scientific apparatus; (016) Paper goods and printed matter; (018) Leather goods; (021) Housewares and glass; (025) Clothing; (036) Insurance and financial

US: 021; 023; 026; 036; 038; 002; 005; 022; 023; 029; 037; 038; 050; 001; 002; 003; 022; 041; 002; 013; 023; 029; 030; 033; 040; 050; 022; 039; 100; 101; 102;

23-Jun-2022 97473630
L LIGHT GOODS RECOGNITIO INC.

Intl: (011) Environmental control apparatus

US: 013; 021; 023; 024; 031; 034;

23-Jun-2022 97473631